Chuyên đề

1. Luyện thi AMS 2

1. Chuyên đề cấu tạo số

2. Chuyên đề: Nguyên lý Dirichle

2. Toán lớp 6

1. Tìm điệu kiện để hai biểu thức chia hết cho nhau

2. Chuyên đề chứng minh hai biểu thức nguyên tố cùng nhau

3. Chuyên đề: Nguyên lý Dirichle

3. Toán lớp 7

4. Toán lớp 8

5. Toán lớp 9

1. Chuyên đề biến đổi Căn thức

6. Luyện thi HSG, Chuyên cấp 3

1. Chuyên đề biến đổi Căn thức

2. Chuyên đề chứng minh hai biểu thức nguyên tố cùng nhau

3. Tìm điệu kiện để hai biểu thức chia hết cho nhau

4. Chuyên đề: Nguyên lý Dirichle

Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: