Đề thi thử Toán Châu Á Thái Bình Dương APMOPS Mock Test 1

ChuTieuThichHocToan xin giới thiệu với các cháu học sinh đề thi thử Toán APMOPS Mock Test 1 do chú tiểu biên soạn.

Thời gian làm bài 120 phút. Không được dùng máy tính.

Câu 1-10: 4 điểm/câu

Câu 11-20: 5 điểm/câu

Câu 21-30: 6 điểm/câu

[MathSPACE-PreAPMOPS] [Test]Mock Test 1

Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: