Chuyên đề thi AMS 2: Thành lập số, tìm số thỏa mãn tính chất chia hết

ChuTieuThichHocToan soạn 1 số bài tập, các cháu nào thi AMS có thể giải thử để luyện tập thêm nhé….

Dạng 1: Tìm số thỏa mãn tính chất về tổng, tích các chữ số

Bài 1: Tìm số bé nhất có tổng các chữ số là 25

Bài 2: Tìm số bé nhất có các chữ số khác nhau và có tổng các chữ số là 25

Bài 3: Tìm số bé nhất có các chữ số khác nhau và có tổng các chữ số là 13

Bài 4: Tìm số bé nhất có tổng các chữ số là 38

Bài 5: Tìm số lớn nhất có tổng các chữ số là 13 và các chữ số khác nhau.

Bài 6: Tìm số lớn nhất có tổng các chữ số là 17 và các chữ số khác nhau.

Bài 6.1: Tìm số lớn nhất có tổng các chữ số là 20 và các chữ số khác nhau. (more…)